جستجو

بررسي افسردگي در گروهي از جانبازان انقلاب اسلامي

1

کد:PSY.1

نگارش: علي هزاريان

استاد راهنما:‌دكتر محمود منصور

دانشگاه آزاد اسلامي

پایان نامه 70-69  

 

بررسي رابطه ميزان افسردگي فرزندان جانبازان با نوع جانبازي و نحوة ارتباط با بذرافشاني

2

کد:PSY.2

نگارش :‌علي اكبر ويسسه

استاد راهنما :‌دكتر غلامعلي افروز

پایان نامه 79 

 

بررسي رابطه ميزان فشار رواني فرزندان جانباز با نوع جانبازي بدرافشان

3

کد:PSY.3

نگارش: احمد نو فلاح

استاد راهنما:‌دكتر احمد به پژوه

دانشگاه تهران دانكشده روانشناسي و علوم تربيتي

پایان نامه 78-79 

 

بررسي تأثيرات رواني بمباران شهر خرم آباد بروري كودكان صفر تا 7 ساله

4

کد:PSY.4

نگارش :‌ابراهيم موسوي نژاد

استاد راهنما: دكتر محمد تقي براهني

دانشگاه تهران دانشكده علوم تربيتي

پایان نامه 61-62

 

بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)

5

کد:PSY.5

نگارش : اصغر مجتهد زاده

استاد راهنما: دكتر قدرت ا... نادري

دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده تحصيلات تكميلي

پایان نامه 77

 

بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)

5

کد:PSY.5

نگارش : اصغر مجتهد زاده

استاد راهنما: دكتر قدرت ا... نادري

دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده تحصيلات تكميلي

پایان نامه 77

 

بررسي اختلالات روانپزشكي در مجروحين جنگ (جانبازان ) مراجعه كننده به بيمارستان فارابي كرمانشاه طي سالهاي 77-72

6

کد:PSY.6

نگارش : علي بگ دلباخته

استاد راهنما: سركارخانم دكتر فائزه تاتاري

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دانشكده پزشكي

پایان نامه 79

 

ميزان سازگاري شغلي جانبازان شهر تهران

7

کد:PSY.7

دكتر فرح لطفي كاشاني

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

طرح پژوهشي 81   تعداد صفحات:87

 

بررسي سلامتي رواني و ثبات شخصيت فرزندان 18-15 ساله جانبازان در اردوي تابستاني 81 تهران

8

کد:PSY.8

دكتر شكوفه راد فر

ناظر :‌دكتر نواب دريجاني

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

طرح پژوهشي 81   تعداد صفحات:115

 

سبب شناسي اختلال استرس پس از سانحه

9

کد:PSY.9

عوبدلي عيسي زادگان

 تعداد صفحات:120

 

بررسي عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

10

کد:PSY.10

سعيد محمد

ناظر: دكتر تولايي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح پژوهشی   تعداد صفحات:109

 

عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان انقلاب اسلامي

11

کد:PSY.11

گزارش نهايي

دكتر محمد خداياري فرد

مشاور: دكتر زهره سرمد

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

 طرح پژوهشی 81   تعداد صفحات:7

 

بررسي انطباق پذيري و پايداري در برابر استرسها در جانبازان

12

کد:PSY.12

دكتر بهزاد گودرزي ملايري

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح تحقیقاتی 76-79  تعداد صفحات:209

 

بررسي مقدماتي ريشه هاي رواني، اجتماعي ، اقتصادي و علل گرايش اعزام جانبازان اعصاب و روان به تهران

13

کد:PSY.13

بالابيك نور محمدي ، مريم فلاحتي

مركز بهداشت رواني جانبازان

 طرح تحقیقاتی 74  تعداد صفحات:130

 

اعتبار و پايائي درصد از كارافتادگي در جانبازان اعصاب و روان

14

کد:PSY.14

بالابيك نور محمدي ، خياط جديدي

ناظر :‌دكتر سيد احمد واعظي

مركز بهداشت رواني جانبازان

 طرح تحقیقاتی 74  تعداد صفحات:103

 

طرح بازتواني جانبازان اعصاب و روان در دو استان خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد

15

کد:PSY.15

بالابيك نورمحمدي

ناظر : دكتر سيد احمد واعظي، دكتر سيد عباس تولايي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح تحقیقاتی   تعداد صفحات:191

 

عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

16

کد:PSY.16

سعيد محمد

پرسشنامه طرح تحقیقاتی   تعداد صفحات:32

 

بررسي عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

17

کد:PSY.17

سعيد محمد

ناظر: جناب دكترتولايي

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 طرح تحقیقاتی   تعداد صفحات:115

 

بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با مجرد جانبازان مونث

18

کد:PSY.18

سعيد محمد

مسعود دژكلام

    تعداد صفحات:78

 

بررسي احتمال آسيب مغزي در مجروحين جنگي موج گرفته در مقايسه با اسراي به اختلال استرس پس از سانحه، مجروحين عضوي مغز و افراد بهنجار

19

کد:PSY.19

جعفر عسگري

اساتيد همكار: دكتر محمد تقي براهني ، دكتر حسن فراشبندي و دكتر عبدالحميد شريعت

معاونت بهداشت و درمان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

كميته عالي تحقيقات و آموزش

پروژه‌تحقيقاتي 75   تعداد صفحات:190

 

بررسي انطباق پذيري و پايداري در برابر استرسها درجانبازان

20

کد:PSY.20

دكتر بهزاد گودرزي ملايري

طرح تحقیقاتی

 

اعتبار و پايائي درصد از كارافتادگي در جانبازان اعصاب و روان

21

کد:PSY.21

ب. نورمحمدي   ح. خياط جديدي

ناظر : دكتر سيد احمد واعظي

مركز بهداشت رواني جانبازان

 طرح‌تحقيقاتي 74  

 

بررسي تأثير حساسيت زدايي بر كاهش ميزان اضطراب، بدنبال دريافت حركات خاص محيطي در جابنازان 25% به بالاي شهر بوشهر سال 81

22

کد:PSY.22

سعيد پهلوان زاده

همكارن طرح رضا جيهري ،‌ طيبه مهرابي

طرح تحقیقاتی 79

 

بررسي ضايعات رواني  همسران جانبازان با ضايعات نخاعي

23

کد:PSY.23

بالا بيك نورمحمدي

معاونت بهداشت و درمان سازمان امور جانبازان

طرح تحقیقاتی 79   تعداد صفحات:15

 

بررسي عوامل موثر بر عدم گرايش جانبازان با حضور در اجتماعات مهم، تحممات ميادين ورزشي ...

24

کد:PSY.24

ابوطالب عبديلزاده

استاد مشاور: دكتر حسين بني فاظمه

سازمان امور جانبازان

اداره كل امور جانبازان استان آذربايجان غربي

  تعداد صفحات:126

 

اختلال پس از استرس تروماتيك (موج گرفتگي)

25

کد:PSY.25

اختلال پس از استرس تروماتيك (موج گرفتگي)

تحقيق68

 

بررسي وضعيت رواني – اجتماعي، اقتصادي و اپيدميولوژيك جانبازان اعصاب و روان و شيميايي مراجعه كننده به درمانگاه شهيد مدني بنياد جانبازان همدان 8 سال بعد از پايان جنگ

26

کد:PSY.26

مجري طرح : دكتر حسين ملكي اردبيلي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
 

اختلال استرس پس از سانحه و توانبخشي آسيب ديدگان جنگ

27

کد:PSY.27

تحقيق : بالا بيك نورمحمدي

زير نظر : دكتر سيد احمد واعظي

تحقيق

 

بررسي سيماي باليني بيماران مبتلا به chronic PTSD  در عوارض رواني ناشي از جنگ

28

کد:PSY.28

شهريار خاطري

استاد راهنما : دكتر مصطفي حمديه
 

بررسي ميزان افسردگي در جانبازان بالاي 70% معلوليت ساكن آسايشگاههاي استان تهران و عوامل موثر بر آن سال 79

29

کد:PSY.29

نگارش: عزيزه شجاعي نوده

استاد راهنما: دكتر سهيلي آزاد

دانشگاه علوم پزشكي تهران

پایان نامه