جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

باتوجه به ماموریت های محوله بر اساس اساسنامه ، فعالیت اصلی پژوهشکده با هدف ارتقاء سطح سلامت جانبازان در قالب موضوعات پیشگیری ،درمان،توانبخشی و تجهیزات پزشکی توانبخشی طرح ریزی وبدین ترتیب گروه های پژوهشی مذکور در این صفحه درچارچوب تشکیلات پژوهشکده پیش بینی شده است تا بابررسی های علمی وحسب ضرورت های جامعه جانبازی واقشار کم توان ،الویت های پژوهش در زمینه بهبود کیفیت زندگی  ایشان را تعریف و بستر تحقیقات رابواسطه محققین داخل کشور  فراهم آورد. تا نتایج حاصله دراختیار مراجع سیاستگذارواجرائی قرارگیرد.