جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

این گروه با رویکرد به مسایل و مشکلات و همچنین نیازهای درمانی جانبازان در حال و آینده در کلیه گروه های جانبازی تشکیل شد و فعالیت خود را از اوایل سال 1382 آغاز نمود.این گروه با برگزاری جلسات متعدد با متخصصین شاخص و مجرب در زمینه درمان جانبازان اهدافی را برای خود تدوین نمود از آن جمله استراج و اولویت بندی نیازهای درمانی جانبازان که تا کنون هیچ مرجعی به آن نپرداخته است و با انجام یک طرح تحقیقاتی که در حال انجام است امید است در آینده نزدیک بتواند پژوهش ها و فعالیت های آموزشی و حتی اجرائی را در خارج و داخل سازمان به سمت نیاز های واقعی جانبازان هدایت نماید.علاوه بر این ضمن برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی دیگر در کشور از توان و دانش و امکانات آنان در جهت اانجام فعالیت های پژوهشی در این حیطه استفاده نموده است به گونه ای که پانزده طرح مشترک را تدوین نموده است.