جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

مجموعه انتشارات پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان

انتشارات پژوهشکده  مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان شامل کتب،مجموعه مقالات سمینارها، پمفلت ها سی دی های آموزشی، فیلم های آموزشی، فیلم های کارگاه ها وسمینار های مرتبط می باشد. نشر هرگونه محصول ابتدا در شورای انتشارات پژوهشکده ،متشکل از رئیس، سرپرستان گروه های پژوهشی ودیگر کارشناسان بررسی وپس از تایید به مراحل طراحی اجرا و توزیع وارد می گردد. تا کنون بیش از 110 عنوان کتاب وکتابچه بصورت تالیفی وترجمه در پژوهشکده منتشر شده است. همچنین تعداد 24 پمفلت در موضوعات مختلف طراحی و تولید گردیده  و با شمارگان100000 نسخه با همکار ی معاونت های بهداشت ودرمان بنیاد شهید وامور ایثارگران در استانهای کشور توزیع شده است. 

  •  کتب...
  •  مقالات...
  •  خبرنامه...
  •  پمفلت...
  •  لوح فشرده...
  •  پایان نامه...