جستجو

 
چهارشنبه
ارديبهشت
1403
05
 

-ارزيابي و اصلاح تخصيص مفاصل پروتزي در جانبازان قطع عضو روي زانو، بالاي زانو و لگن

-بررسی تأثیر برنامه توانبخشی شناختی بر سلامت شناختی جانبازان نابینا

-نیازسنجی سلامت جانبازان تک چشم کشور

-نیازسنجی وپایش سلامت زنان قربانی مین وموادمنفجره باقی مانده ازجنگ در5 استان هم مرزباعراق

-مداخله آموزشی برای ارتقاء سلامت قربانیان مین و مواد منفجره باقی مانده ازجنگ دراستانهای مرزی ایران

-امكان‌سنجي پیوند دست در جانبازان قطع عضو اندام فوقاني

-نیازسنجی ارتز برای جانبازان دچار اختلالات عضلاني اسكلتي

-طراحی وساخت پمپ هیدرولیکی مفاصل زانو

-بررسي اپيدميولوژيك خسارات ناشي از مين و مواد منفجره باقي مانده از جنگ در 5 استان مرزي ايران

-نياز سنجي سلامت جانبازان استئومليت

-نيازسنجي سلامت جانبازان سوختگي

       -نيازسنجي جانبازان ايمپلنت