جستجو

 
جمعه
آذر
1402
10
 

هدف كلي : در اين پژوهش سازگاري شغلي جانبازان شهر تهران مورد بررسي قرار خواهد گرفت

هدف ويژه : با توجه به اينكه عوامل متعددي مي تواند در سطح سازگاري جانبازان دخالت كند دراين پژوهش ضمن بررسي سازگاري شغلي جانبازان متغيرهاي موثر در اين امر بررسي خواهد شد.

اهداف كاربردي: سازگاري شغلي جانبازان نه تنها منعكس كننده سلامت رواني آنها است بلكه زمينه اي است كه براساس آن ميتوان از اختلال دربرنامه ريزي جلوگيري و و با شناخت موضوع در بكارگيري جانبازان از شكست و ناكامي جلوگيري كرده و از اتلاف وقت و سرمايه ممانعت نمائيم و در صورت لزوم با  اقدامات پيشگيرانه ومقابله با ناسازگاري شغلي و عوامل مبتلا به آن بپرهيزيم.