جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

هدف كلي :  تعيين رضايت جانبازان از روش هاي كمكي در درمان ناتواني  جنسي

هدف اختصاصي طرح :

1- تعيين رضايت جانبازان قطع نخاعي ناتوان از روش واكيوم

2- تعيين رضايت جانبازان قطع نخاعي ناتوان از مصرف پاپاورين

3- تعيين رضايت جانبازان قطع نخاعي ناتوان از مصرف وياگرا