جستجو

 
شنبه
تیر
1403
02
 

هدف كلي:  بررسي مقايسه اي ميزان اثر آزيترومايسين طولاني مدت با دوز كم و دارونما دردرمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز موستارد

اهداف جزيي:

1- مقايسه ميزان اثر بخشي درماني در دو گروه با توجه به HRCT پس از دوره مداخله  

2- مقايسه ميزان ظرفيتهاي ريه دردو گروه پس از دوره مداخله

3- مقايسه ميزان ظرفيت هاي ريه در دو گروه پس از دوره پيگيري

4- مقايسه ميزان پارامترهاي باليني (تنگي نفس،‌سرفه و....) در دو گروه پس از دوره مداخله

5- مقايسه ميزان خطرياخطرنسبي باليني (تنگي نفس، سرفه و....) در دو گروه پس ازدوره پيگيري

6- محاسبه نسبت خطر يا خطر نسبي(Risk Ratio) از نظر نيازبه بستري در بيمارستان و نياز به اكسيژن درماني درطول دوره مداخله در دو گروه

7- محاسبه نسبت خطر يا خطر نسبي (Risk Ratio) از نظر نيازبه بستري در بيمارستان و نياز به اكسيژن درماني در طول دوره پيگيري در دو گروه

8- مقايسه ميزان فراواني نسبي عوارض مختلف در دو گروه

9- مقايسه ميزان شدت عوارض در دو گروه

10- مقايسه سهم عدم تكميل دوره مداخله در دو گروه

اهداف كاربردي:

1- راه يابي احتمالي به درمان موثر برعوارض مزمن ريوي ناشي از موستارد

2- راه يابي احتمالي به درمانعلايم و عوارض آزار دهنده موستارد (سرفه ، تنگي نفس)

3- دستيابي به تغيير كيفيت زندگي مصدومين شيميايي كه عوارض ديررس ريوي پيدا كرده اند.