جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1403
07
 

هدف كلي :

1-     بررسي مقايسه اي ميزان اثر N استيل سيستئين طولاني مدت درمقايسه دارونما در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز خردل

2-     بررسي اثر تجويز NAC بر تغييرات پارامترهاي سرمي استرس اكسيداتيو درمصدومين شيميايي با ضايعات مزمن ريوي ناشي از مواجهه با گاز خردل

اهداف جزئي:

1- بررسي مقايسه اي اثر بخشي درماني در دو گروه با توجه  به يافته هاي آزمايشگاهي (در دوره مداخله و پيگيري)

2- بررسي مقايسه اي اثر بخشي درماني در دو گروه با توجه  به اسپيرومتري (در دوره مداخله و پيگيري)

3- بررسي مقايسه اي اثر بخشي درماني در دو گروه با توجه  به يافته هاي باليني ( در دوره مداخله و پيگيري )

4- بررسي مقايسه اي فراواني نسبي عوارض مختلف در دو گروه

5- بررسي مقايسه اي ميزان تغيير مالون دي آلدئيد به عنوان شاخص ليپيد پراكسيداسيون در پلاسما در دو گروه (در دوره مداخله و پيگيري)

6- بررسي مقايسه اي ميزان تغيير فعاليت آنزيم سوپراكسيد دسموتاز (SOD) ساب تايپ cu/zn در پلاسما در دو گروه (در دوره مداخله و پيگيري)

7- بررسي مقايسه اي ميزان تغيير فعاليت آنزيم كاتالاز (CAT) در پلاسما در دو گروه (در دوره مداخله و پيگيري)