جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

هدف كلي :

شناخت وسايل و تجهيزات جابه جايي بين دو سطح ناپيوسته در افراد با ناتواني حركتي

اهداف ويژه :

1-شناسايي انواع وسايل و تجهيزات جابه جايي بين دو سطح نا پيوسته از حيث ساختارو كاركرد

2-تعيين مزايا و معايب بهره گيري از وسايل و تجهيزات مذكور در بهبود و سلامت جانبازان ناتواني حركتي و پرستاران آنها

3-تعيين فاكتورهاي لازم جهت تجويز و تخصيص وسايل مذكور براساس نوع ضايعه افراد ناتوان حركتي

4- تعيين سيستم ارائه خدمات وسايل و تجهيزات مذكور در دو كشور توسعه يافته

5-تعيين معيارهاي كيفي و استانداردهاي وسايل و تجهيزات مذكور

6-شناسايي شركتهاي بزرگ سازنده تجهيزات مذكور دردنيا

اهداف كاربردي:

بهره گيري ازنتايج تحقيق جهت تدوين پروتكل ارائه خدمات مذكور به جانبازان ناتوان حركتي