جستجو

 
جمعه
مرداد
1401
28
 

هدف كلي: شناسايي اصلاحات خانه براي جانبازان با ناتواني  حركتي

اهداف ويژه:

1-شناسايي انواع اصلاحات خانه

2-تعيين مزايا و معايب بهره گيري از اصلاحات خانه در بهبود و سلامت جانبازان ناتواني  حركتي و پرستاران آنها

3-تعيين فاكتورهاي لازم جهت تجويز و تخصيص اصلاحات مذكور براساس نوع ضايعه افراد ناتوان حركتي

4-تعيين سيستم ارائه خدمات مذكور در دو كشور توسعه يافته

5-تعيين معيارهاي كيفي و استانداردهاي اصلاحات

6-شناسايي شركتهاي بزرگ انجام دهنده اصلاحات مذكور در دنياا

اهداف كاربردي: