جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

هدف كلي:

بررسي و ارزيابي راه برنده معلولين (RGO)

اهداف ويژه :

-معرفي ارتز راه برنده RGO

-ارانه مكانيسم عمل و شرح وسيله

-بيان فوايد ايستائي و مضرات عدم ايستايي

-  تعيين موارد تجويز اين ارتز

-  تعيين موارد عدم تجويز اين ارتز

-  تعيين كار گروهي تعبيه وسيله و مراحل آماده سازي توان خواه

-  معرفي تركيب (هيبريد) RGOO با سيستم

-  ارائه نتايج چند طرح تحقيقاتي انجام شده در خارج از كشور

-  معرفي برخي مراكزعلمي جهان در تعبيه سيستم RGO و هيبريد آن با - معرفي برخي از اصلي ترين شركتهاي سازنده

-بررسي وضعيت كارگزاري RGO در ايران

-معرفي كاربردي سيستم

-انعكاس نتايج به متوليان امر توانبخشي در كشور جهت بستر سازي روند ارائه خدمت RGO

- انعكاس به جامعه توان خواهان مشمول تخصيص ارتز RGO جهت تشويق به كاربري اين وسيله پيشگيري از عوارض معلوليت منتج از عدم راه رفتن و ايستايي، در بعد شخصي، خانواده و اجتماعي فرد توان خواه

- كمك به بهبود كيفيت زندگي توان خواهان وافزايش خودباوري و اعتماد به نفسس