جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

هدف كلي : تعيين ميزان رضايتمندي جانبازان و مراقبين آنها از خدمات ارائه شده درطرح مراقبت پرستاري از جانبازان در منزل

اهداف ويژه :

-تعيين ميزان رضايتمندي جانبازان از جزئيات خدمات ارائه شده در طرح مراقبت پرستاري از جانبازان در منزل

-تعيين ميزان رضايتمندي جانبازان از طرح مراقبت پرستاري از جانبازان در منزل به طور كلي

-تعيين نقاط قوت و ضعف طرح از ديدگاه جانبازان

-دريافت پيشنهادات جانبازان براي بهبود طرح

-تعيين ميزان رضايتمندي مراقبين از جزئيات خدمات ارائه شده در طرح مراقبت پرستاري از جانبازان  در منزل

-تعيين ميزان رضايتمندي مراقبين ازطرح مراقبت پرستاري از جانبازان در منزل به طور كلي

-تعيين نقاط قوت و ضعف طرح از ديدگاه مراقبين

-دريافت پيشنهادات مراقبين براي بهبود طرح

اهداف كاربردي:‌ بكارگيري نتايج تحقيق در اصلاح طرح مراقبت پرستاري از جانبازان در منزل