جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

بررسي علائم آزمايشگاهي و باليني كبدي و يافته هاي آسيب شناسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي در اتوپسي جانبازان شيميائي خردل  

هدف كلي : تعيين فراواني علائم كلينيكي و آزمايشگاهي مرتبط با كبد در مصدومين شيميايي خردل و نيز بررسي يافته‌هاي آسيب شناسي‌‌ماكروسكوپي‌و‌ميكروسكوپي‌كبدي‌درمصدومين‌فوت‌شده‌ارجاعي‌به سالن تشريح سازمان پزشكي قانوني

اهداف ويژه :

تعيين فراواني يافته‌هاي كبدي در اتوپسي جانبازان شيميايي خردل ارجاع شده به سالن تشريح سازمان پزشكي قانوني كشور طي مقطع مطالعه

تعيين يافته‌هاي باليني و پاراكلينيكي يك‌هزار جانباز شيميايي خردل تحت درمان                 

تعيين  فراواني يافته‌هاي پاتولوژي  كبدي  در جانبازان شيميايي خردل داراي علائم باليني در زمان حيات

ارائه پيشنهادات جهت ارائه خدمات بهتر درماني ، در رابطه با پيشگيري و جلوگيري از پيشرفت ضايعات كبدي مصدومين شيميايي خردل با تكيه بر يافته هاي اين تحقيق