جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

هدف كلي:

شناخت انواع خودروها و اصلاحات آنها و سيستم حمل و نقل عمومي براي افراد با ناتواني حركتي

اهداف ويژه :

بررسي محدوديت ها در انواع نقص‌هاي حركتي در استفاده از وسايل نقليه

طبقه بندي انواع وسايل نقليه معلولين (خودروهاي شخص و عمومي)

شناخت معيارهاي كيفي و استانداردهاي خودروهاي معلولين

شناخت نحوه ارائه خدمات خودرو و اصلاحات آنها به افراد ناتوان حركتي در دو كشور توسعه يافته

شناخت نحوه ارائه خدمات حمل و نقل عمومي به افراد ناتوان حركتي در دو كشور توسعه يافته

شناخت توليد كنندگان عمده خودروهاي معلولين و تجهيزات مربوطه

اهداف كاربردي: تدوين پروتكل ارائه خدمات وسايل نقليه و اصلاحات آنها جهت جانبازان و معلولين با ناتواني حركتي