جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

اهداف اصلي:

تعيين خطر ابتلا به انواع سرطانها ونسبتهاي ابتلا ومرگ استاندارد شده در رزمندگان جنگ تحميلي مواجهه يافته با گاز خردل

اهداف فرعي:

1- تعيين خطر ابتلا به انواع سرطانها دررزمندگان جنگ تحميلي مواجهه يافته با گاز خردل بر حسب سن

2- تعيين خطر ابتلا به انواع سرطانها در رزمندگان جنگ تحميلي مواجهه يافته با گاز خردل بر حسب مصرف سيگار

3- تعيين خطر ابتلا به انواع سرطانها در رزمندگان جنگ تحميلي مواجهه يافته با گاز خردل بر حسب شغل

4- تعيين خطر ابتلا به انواع سرطانها در رزمندگان جنگ تحميلي مواجهه يافته با گاز خردل بر حسب سابقه خانوادگي ابتلا به سرطانها

5- تعيين نسبتهاي ابتلاء استاندارد شده انواع سرطانها بر حسب جمعيت هاي مواجهه نيافته

6- تعيين نسبتهاي مرگ استاندارد شده انواع سرطانها بر حسب جمعيت هاي مواجهه نيافته

اهداف كاربردي:

بدست آوردن اطلاعات لازم به منظور افزايش تصميم گيري در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، رواني و نياز درماني و مراقبتهاي مواجهه يافته با گاز خردل درايران و جهان