زهره گنج پرور

اطلاعات تماس

تصویر تماس

دکتری جامعه شناسی

آدرس:
بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17 تهران ایران

تلفن: 22416699 21

فکس: 22418180 21

دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

مدیر پژوهش پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان