جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

امروزه نقش سلامتی در توسعه جوامع به خوبی آشکار شده است. از آنجائی که سلامتی به معنای رفاه جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفا" فقدان بيماری است، بنابراين بهره مندی از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی از ارکان مهم برای پيشرفت جوامع بوده و تامين آن توسط سياستگزاران و متوليان امور بهداشتی از حقوق بديهی و اوليه افراد جامعه است .

اهداف نظامهاي بهداشتي عبارتند از : ارتقاي سلامتي‌، حفظ سلامت و احياي آن به هنگام آسيب ديدن و به حداقل رساندن رنج و ناراحتي مردم ،‌ اين اهداف در واژة پيشگيري گنجانده شده است. خدمات پيشگيري نظام هاي بهداشتي در سه سطح ارائه مي شود:

 

  Primary Preventionپيشگيري اوليه

اقداماتي را گويند كه پيش از شروع بيماري انجام مي گيرد و امكان بروز بعدي بيماري را از بين مي برد. مهمترين مداخله  در اين مرحله از راه آموزش است .

 

  Secondary Prevention پيشگيري ثانويه

اقداماتي را گويند كه پيشرفت بيماري را در مراحل ناپيداي آن متوقف و از بروز عوارض بيماري جلوگيري مي كنند. اقدامات مداخله اي خاص اين مرحله عبارتند از تشخيص زودرس (غربالگري) و درمان به موقع و كافي .

 

Tertiary Preventionپيشگيري ثالثيه

به كارگرفتن همه تدبير موجود براي كاهش يا محدود كردن نقص عضو و ناتوانيهاي حاصل از بيماري ، به حداقل رساندن رنج و آسيب ناشي از انحراف سلامت كامل و ارتقاي توانايي تطابق بيمار با حالات بهبود ناپذير.

 

 

بيانيه رسالت

ما در گروه پژوهشي خدمات پيشگيري با هدف ارتقای سطح سلامت جانبازان و خانواده ايشان و به منظور ايجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر و تقارب انديشه ها، و ارتقای دانش و مهارت هاي مورد نياز مديران، كارشناسان، پرسنل بهداشتي و ساير علاقه مندان به مسايل بهداشتي ـ درماني جانبازان و خانواده ايشان اقدام به فعاليت مي نماييم. و برآنيم كه به عنوان يك مرجع علمي بتوانيم نقش كارآمدي را در امور مشاوره اي و ايجاد گروه هاي تخصصي كارشناسي به منظور همياري و هدايت سازمان براي نيل به اهداف عالي آن داشته باشيم. در اين راستا با رعايت ارزش هاي اسلامي و اخلاقي، توجه به كرامت انساني و حقوق جانباز؛ براساس اولويت ها و نيازهاي بهداشتي سازمان عمل خواهيم نمود.

 

حوزه هاي فعاليت

گروه پژوهشي خدمات پيشگيري براساس  سياست هاي كلي سازمان امور جانبازان و وظايف تعيين شده از سوي پژوهشكده و براساس آرمان هاي خود در حوزه هاي زير فعاليت مي نمايد:

1. ارائه خدمات مشاوره اي به مديران وبرنامه ريزان سازمان
2. آموزش و گسترش فرهنگ پژوهش در سازمان
3. تسهيل اجراي پژوهش و كاهش موانع تحقيق براي پژوهشگران
4. انجام پژوهش هاي پايه و كاربردي در زمينه خدمات پيشگيري
5. تعيين و اعلام اولويتهاي پژوهشي در زمينه خدمات پيشگيري
6. برگزاري نشستهاي علمي به صورت جلسات ادواري