جستجو

 
شنبه
تیر
1403
30
 

p9

هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر سید محمد مهدی حسینی مقدم

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

p6برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر فرزانه شریفی اقدس ، دکتر محمد رضا عزت نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

med oro 6تنگی مجرای ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر سید جلیل حسینی ، امیر حاجی محمد مهدی ارباب

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب تنگی مجرای ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

med oroسنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، پوران گل نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب سنگ های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

med oro 2عفونت های مجاری ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر محمد مهدی حسینی مقدم ، دکتر آرش جمشیدی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب عفونت های مجاری ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

med oro 3ناباروری و اختلالات نعوظی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر سید امیر محسن ضیائی ، دکتر محمد دائمی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب ناباروری و اختلالات نعوظی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

med oro 9مثانه عصبی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر محمد رضا رحمانی ، دکتر محمد رضا رحمانی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب مثانه عصبی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

med oro 4هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، دکتر محمد رضا رحمانی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

med oro 7اپیدیدیموارکیت در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر فاطمه پور رضا قلی ، دکتر فرهت فرخی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود اپیدیدیموارکیت در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

med oro 5بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر فاطمه پور رضا قلی ، دکتر فرهت فرخی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)