جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 
نمایش # 
عنوان کلیک ها
بررسي تاثير تغيير سوبستراي متابوليكي بر كاهش بازده ترموديناميكي سلول سرطاني 3669
بررسي تاثير آموزش خانواده و خدمات مددكاري بر دانش - نگرش و عملكردهاي خانوادگي - شغلي و اجتماعي جانبازان مبتلا به P.T.S.D مراجعه كننده به بيمارستان... 4815
بررسي پيامد حاملگي در همسران مصدومين شيميايي گاز خردل شهرستان سردشت طي سالهاي 83-82 4593
بررسي پاكي متري و توپوگرافي قرنيه در جانبازان شيميايي آلوده به گاز خردل مراجعه كننده به كلينيك جانبازان شيميايي 2510
بررسي انواع پروتزهاي چشمي مورد استفاده در جانبازان تخليه چشم 4463
بررسي اصول تخصيص و استفاده از مفاصل در پروتزهاي بالاي زانو و روي زانو 4028
بررسي ارتزهاي مورد استفاده پس از وارد شدن آسيب به سيستم هاي اعصاب مركزي و محيطي 3329
بررسي اثرات سمي مالاتيون و آنتي دوتي اكسايم ها در عضلات صاف و مخطط ايزوله 4415
بررسي اثر مسموميت حاد و مزمن بر فعاليتهاي مكانيكي و تغييرات هموديناميك قلب و عروق 2769
بررسي اثر سولفورموستارد (خردل ) بر شكست D N A و سيستم اكسيدان - آنتي اكسيدان 4582