جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

دکتر محمدرضا سروش

رئیس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

رییس شورا

**********************

دکتر مهدی معصومی

رئیس مرکز جانبازان گروه های خاص معاونت بهداشت ودرمان  بنیاد شهید وامور ایثار گران

**********************

دکتر مصطفی قانعی

رئیس مرکز رسیدگی به مصدومین شیمیایی معاونت بهداشت ودرمان  بنیاد شهید وامور ایثار گران

**********************

دکتر مسعود جوادی پروانه

رئیس مرکز ضایعات نخاعی جانبازان معاونت بهداشت ودرمان  بنیاد شهید وامور ایثار گران

**********************

دکتر اسماعیل علیپور

رئیس مرکز بهداشت روانی جانبازان معاونت بهداشت ودرمان  بنیاد شهید وامور ایثار گران

**********************

 

رئیس گروه پژوهشی توانبخشی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************

دکتر بتول موسوی

سرپرست گروه پژوهشی پیشگیری پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************

مهندس علامی

دبیر گروه پژوهشی تجهیزات پزشکی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************

دکتر شهریار خاطری

رئیس گروه پژوهشی درمان پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************

دکتر رضا امینی

مدیر پژوهش پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************

یعقوب رضایی

مدیر پشتیبانی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

**********************

عبداله سعیدی

مدیر اطلاع رسانی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دبیر شورا

**********************