جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

شورای انتشارات پژوهشکده متشکل از رئیس پژوهشکده به عنوان رئیس شورا، مدیران  پژوهشکده، روسای گروه های پژوهشی پژوهشکده، روسای مراکز چهار گانه معاونت بهداشت ودرمان بنیاد امور ایثارگران که اهم وظایف آن به شرح زیر است .

بررسی گزارشات پایانی طرح های تحقیقاتی  به منظور تدوین و نشر برای گروه های  هدف

 بررسی وتصویب متون  ارائه شده تالیفی و ترجمه برای چاپ

تعیین داوری در خصوص کتب تالیفی و ترجمه

رسیدگی به درخواست های مبنی بر تهیه مواد آموزشی در قالب های مختلف

اعلام نظر وارائه پیشنهاد در مواردی که از طرف رئیس پژوهشکده به شورا محول می شود.