با اميد به اين كه پژوهش شما پژوهشگر ارجمند به خوبي و متناسب با اهداف و جداول پيش‌بيني شده به انجام رسيده‌باشد، گزارش مورد نظر خود را در يكي‌ از قالب‌هاي زير تدوين و ارائه نماييد. در صورتي كه قالب ارائه شده در گزارش تدوين شده رعايت نشود به يقين گزارش عودت داده خواهدشد و فرآيند بررسي و ارزيابي به طول خواهد انجاميد. در هنگام تحويل گزارش لازم است فايل آن نيز ضميمه باشد و يا اين كه گزارش را بدون مراجعه‌ي حضوري براي يكي از همكاران مرتبط با موضوع ايميل نماييد.

 1. گزارش‌ها

    1-1.  گزارش پاياني طرح‌هاي پژوهشي

    2-1.  گزارش پاياني طرح‌هاي كتابخانه‌اي

    3-1.  گزارش‌هاي موردي

  2. پوستر

  3. استاندارد تهيه بانك داده‌ها