اوقات شرعی

عنوان مقاله سال نشر نام مجله
الگوي مرگ و مير ديررس در جانبازان شيميايي 83 طب نظامي
بررسي سلامت رواني فرزندان 15-18 ساله جانبازان 84 طب نظامي
اثر ليزر كم توان در درمان زخم هاي فشاري جانبازان نخاعي 85 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان
dose- and time-dependent effect of sulfur mustard on antioxidant system in liver and brain of rat 86 Toxiology
اندازه گيري غلظت ويتامين هاي A,C در نومنه هاي اشك و سرم مصدومين شيميايي آلوده با گاز خردل 84 طب نظامي
اثر عوارض ديررس چشمي گاز خردل بر فعاليت آنزيمهاي كاتالاز و گلوتاتيون S-ترانسفراز 84 پزشكي كوثر
نقش گونه هاي فعال اكسيژن در عوارض ديررس چشمي گاز خردل 84 طب نظامي
اثر ورزش بر تغييرات لاكتات خون و بزاق در مصدومين شيميايي و افراد سالم 83 طب نظامي
ارزيابي پراليدوكسايم در مهار يا بازگرداندن اثر افزايشي پاراكسون بر روي پاسخ انقباضي عضله مخطط دو سر گردن جوجه به دنبال تحريك الكتريكي عصب 85 حكيم
بررسي توانايي 6-HI در مهار يا برگرداندن اثر پاراكسون بر روي پاسخ انقباضي عضله دور گردن جوجه به تحريك الكتريكي 84 علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش
استئوپروز در جانبازان مبتلا به آسيب طناب نخاعي استان اصفهان 85 مجله دانشكده پزشكي اصفهان
تعيين نيازهاي توانبخشي صدمات ارتوپدي در زلزله بم 86 فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي
Improvement of respiratory symptoms by long-term-low dose erythromycin in SM gas 84 Med CBR Def
بررسي اثرات اريترمايسين با دوز كم و طولاني مدت در بهبود وضعيت تنفسي مصدومين ناشي از موستارد 85 پزشكي كوثر
بررسي عوارض جانبي دوزكم و طولاني مدت اريترومايسين در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز خردل 86 طب نظامي
آتروفي و پويكيودرما به دنبال تماس پوستي با گازخردل: گزارش يك مورد 86 فصل نامه بيماري هاي پوست
گزارش سه مورد پيوند آلوگرافت بافت ليمبوس از دهنده زنده در جانبازان شيميايي 82 پزشكي كوثر
Phenol and menthol in the treatment of chronic skin lesions following mustard gas exposure. 86 singapore Med. J
متغييرهاي مرتبط به خودكشي در جانبازان متوفي 85 طب نظامي
مطالعه علل مرگ و عوامل موثر بر آن در جانبازان ايراني: بين سالهاي 1359-1381 84 دانشگاه علوم پزشكي ايران
Acute lead exposure contraction of Rat Isolated Aorta Induced by D-Dopaminergic and Alpha- Adrenergic Drugs 85 arch Iranian Med
Effect of short-term and subchronical lead poisoning on nitric oxide methabolites and vascular responsiveness in rat 85 Toxicology Letters
اثرات مسموميت كوتاه مدت و تحت مزمن با سرب بر متابوليت هاي نيتريك اكسايد و پاسخ دهي عروقي در Rat 85 پزشكي كوثر
استفاده از پروتزهاي چشم در پي تخليه چشم: انواع معيارهاي فني دخيل در انتخاب و بررسي اين معيارها 85 نشريه انجمن مهندسي توانبخشي ايران
طراحي و ساخت وسيله اي چند عملكردي براي معلولين قطع دوبل اندام فوقاني از ناحيه زيرآرنج جهت سهولت در انجام فعاليتهاي روزمره فرد 84 نشريه انجمن مهندسي توانبخشي ايران
گزارش روش‌شناسي پژوهش نيازسنجي سلامت در جانبازان نابينا 86 هماي سلامت
بررسي وضعيت فشارخون جانبازان نابينا 86 طب نظامي
بررسي شيوع دردهاي عضلاني استخواني در جانبازان نابيناي كشور 86 طب نظامي
طراحي و ساخت سيستم كنترل وسايل محيط زندگي جانباز قطع نخاع گردني با تكنيك تشخيص گفتار 85 نشريه انجمن مهندسي ايران
ارتباط مواجهه با عامل خردل گوگردي و سرطان در رزمندگان جنگ تحميلي در استان اصفهان: يك مطالعه راهنما 85 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو بهداشتي
كيفيت ذهني خواب جانبازان شيميايي 84 انديشه رفتار
كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در مبتلايان به برونشيوليت ناشي از مواجهه شيميايي 84 طب نظامي
مطالعه كيفيت خواب در جانبازان شيميايي 83 طب نظامي
بررسي مفايسه اي اثربخشي كرم Unna's Boot و بتامتازون در درمان ضايعات خارش دار ناشي از سولفورموستارد 86 طب نظامي
comparison of hydroxyzine and doxepin in treatment of pruritus due to sulfur mustard 86 Le JACQ
مقايسه اثربخشي سه داروي هيدروكسي زين، ستريزين  و داكسپين در درمان خارش مزمن ناشي از سولفور موستارد 85 طب نظامي
تعيين معيارهاي مقايسه اي كيفي مفاصل زانو با يكديگر 85 نشريه انجمن مهندسي توانبخشي ايران
differential gene expression pattern of neurotrophins and their receptors during neural differentiation of rat bone marrow stromal cells 85 Neuroscience Letters
Nucleostemin, a coordinator of self-renewal, is expressed in rat marrow srtom cells and turns off after induction of neural differentiation 84 neuroscience Letters
كيفيت زندگي جانبازان زن مبتلا به ضايعه نخاعي 86 پايش
Mustard gas scarring with specific pigmentary, trophic and vascular charectristics (case report, 16 year post-exposure) 86 Ecotoxicology and Enviromental Safty
تاثير خشونت هاي جنسي در بروز اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) 86 توانبخشي
94