1.      نيازسنجي سلامت در جامعه‌ي هدف      

       2.      تدوين شاخص‌هاي سلامت در جامعه‌ي هدف      

      3.      تحليل شاخص‌هاي سلامت در جامعه‌ي هدف     

      4.      تحليل اثر برنامه‌هاي سلامت بر شاخص‌هاي سلامت در جامعه‌ي هدف     

      5.      هزينه به اثربخشي انواع بيمه   

      6.      رضايت سنجي جامعه‌ي هدف از خدمات بيمه‌اي   

      7.      بهره‌مندي جامعه‌ي هدف از خدمات بيمه‌اي

      8.      تحليل اثربخشي تجهيزات توانبخشي خريداري شده براي جامعه‌ي هدف  

      9.      رضايت سنجي جامعه‌ي هدف از خدمات مستقيم

     10.  تحليل ظرفيت‌سازي در مورد خدمات مستقيم از جمله مراكز نگهداري

     11.  تدوين استانداردهاي مراكز درماني متناسب با شرايط جامعه‌ي هدف

      12.  تدوين استانداردهاي مراكز توانبخشي متناسب با شرايط جامعه‌ي هدف

     13.  بهره‌مندي از فن‌آوري اطلاعات در خدمات سلامت تحليل وضع موجود    

     14.  تحليل ظرفيت‌سازي در بهره‌مندي فن‌آوري اطلاعات نوين در خدمات سلامت از جمله

     Tele Health      15.  سالمندي و سلامت در جامعه‌ي هدف (جانبازان، خانواده‌ي شهدا و ايثارگران)  

    16.  شناخت عوامل تهديدكننده‌ي حيات در جامعه‌ي هدف   

    17.  بررسي تجهيزات توانبخشي نوين در سطح جهان و تحليل اثر آن‌ها بر كيفيت زندگي جامعه‌ي هدف  

    18.  تحليل پايش سلامت در جامعه‌ي هدف