مديريت پژوهش براي شفاف‌سازي ، آگاهي پژوهشگران و تسريع در انجام امور  مربوط به طرح‌هاي پژوهشي ، فرآيند و گردشكار آن‌ها را به وضوح تدوين و ارائه نموده‌است.

گردش كار طرح هاي تحقيقاتي

به منظور شفاف سازي ويكنواخت نمودن روندگردش كار طرح هاي پژوهشي از ابتداي ورود محقق به سيستم تا خروج از گردونه فعاليت‌هاي پژوهشكده برآن شديم تا مرقومه‌اي در اين‌باره جمع آوري كنيم. اين كار باعث مي‌شود ، زماني كه فردي براي همكاري وارد مجموعه پژوهشكده مي‌شود ، ابتدا تا انتهاي فعاليت‌ها را بداند و طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را به آساني تنظيم ومشخص نمايد. از سوي ديگر به اين شكل كنترل ونظارت نيز قابل دستيابي خواهد بود.

پژوهشكده به عنوان يك رابط بين بنياد شهيد و امور ايثارگران و پژوهشگران داخل و خارج از كشور، لازم است نيازهاي تحقيقاتي را اعلام نمايد، پيرو اين نمايش يا اعلام نياز ، با بهره‌گيري از شيوه‌هاي اطلاع رساني ،محققين آزاد و وابسته به مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي براي ارائه عناوين پژوهشي خود به پژوهشكده مراجعه مي‌نمايند. با دريافت فرم ثبت عنوان، محقق عنوان پيشنهادي را به نام خويش ثبت مي‌نمايد. عنوان پيشنهاد شده جهت تطبيق با نيازها به مركز تخصصي مرتبط (ضايعات نخاعي – شيميايي – اعصاب و روان گروه‌هاي خاص جانبازي) كه موضوع ارتباط مستقيم با اهداف و وظايف آن دارد ، ارائه مي‌گردد. اين روند طي 24 ساعت صورت مي‌گيرد. پس از دو هفته بررسي، مركز مربوطه، اعلام مي دارد كه آيا عنوان را پذيرفته است يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ با ذكر علل ، پژوهشگر را درجريان مي‌گذارند و در صورت مثبت بودن پاسخ ، يعني قابل قبول بودن ، فرم پروپوزال توسط پژوهشگر تكميل شده و به همراه مستندات لازم به انضمام فايل ديجيتال آن‌ها به مديريت پژوهش ارائه مي‌شود. از زمان تائيد عنوان تا تحويل پروپوزال 45 روز زمان در نظر گرفته شده‌است، كه در صورت اطاله وقت، عنوان از تصرف پيشنهاد دهنده خارج مي گردد.

پروپوزال به صورت تايپ شده به همراه فايل آن توسط مديريت پژوهش از پژوهشگر تحويل گرفته مي‌شود و براي كارشناسي و داوري علمي به يكي از گروه‌هاي پژوهشي (درمان، توانبخشي، پيشگيري و تجهيزات پزشكي)ارسال مي‌شود و داوري متدولوژي در مديريت پژوهش انجام مي‌پذيرد و طي مدت دو هفته پاسخ هر يك از مراحل اخذ خواهدشد.

دراينجا هر يك از كارشناسان موارد اشكالي را ممكن است مطرح كنند، مجموع موارد در مديريت پژوهشي جمع بندي شده و به پژوهشگر جهت رفع و يا تصحيح موارد ذكر شده اعلام      مي‌گردد. با اصلاح پروپوزال، مجدداً چرخه بالا تكرار خواهدشد تا زماني كه هيچ ايرادي از سوي كارشناسان ويا داوران به پروپوزال وارد نشود. دراين حالت پروپوزال طرح، براي اعضاي شورا ارسال مي‌گردد و به فاصله يك هفته پس از ارسال خلاصه جلسه شورا تشكيل خواهد شد. با تشكيل شوراي پژوهشي امكان ايراد اشكال وجود دارد كه در اين حالت مجدداً چرخه ارزيابي پروپوزال تكرار گردد. در صورتي كه شورا طرح را تائيد نمايد، قرار داد عقدخواهد شد، كه در پي آن عمليات آغاز مي گردد.

برطبق زمانبندي انجام شده طرح فعاليت خود را آغاز نموده و به صورت گزارش ، در قالب فرم‌هاي گزارش پيشرفت و مستندات لازم براي ناظر ارسال مي‌گردد. در صورتي كه نياز به اصلاح در عمليات باشد ، ناظر اعلام نموده و پژوهشگر موظف به تغيير روند خواهد بود. نكته‌ي قابل توجه اين است كه در مرحله تشكيل فايل داده‌ها كليه‌ي نرم افزارها و فايل تشكيل شده بايد به مديريت پژوهش ارائه شده و پس از تأييد مرحله‌ي ورود داده‌ها صورت گيرد. اگر خلاف اين امر انجام شود، مسئوليت دوباره‌كاري‌ها و تأخيرها برعهده سرپرست مي‌باشد. در بخش آناليز داده‌ها، در مديريت پژوهش، بازآزمايي انجام خواهدشد و در صورت نياز به اصلاح، لازم است محقق اصلاحات را انجام دهد. پس از ارائه گزارش پاياني يا نهايي كه موردتائيد ناظر قرار گرفت، مديريت پژوهش و گروه پژوهشي مربوطه محاسبات ونتايج را ارزيابي نموده و  در صورت وجود اشتباه در محاسبات و بحثها آن را به پژوهشگر انتقال  مي‌دهند و پس از عاري شدن از عيوب احتمالي پژوهشگر مقاله را تهيه و دراختيار پژوهشكده قرار مي دهد.

براي درك بصري بهتر از مراحل فرآيند اجراي طرح‌ها به فلوچارت مربوطه مراجعه نماييد.