جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

دوره بازآموزیاحیای پایه و پیشرفته قلبی و ریوی از سری برنامه های آموزش مداوم پزشکی توسط مرکز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان در بیمارستان روانپزشکی نیایش جهت کادر پزشکی و پرستاری برگزار گردید. در این دوره پس از هر مبحث مراحل عملی بر روی مانکن راه هوایی و مانکن احیا اجرا گردید و کلیه شرکت کنندگان بصورت عملی نحوه انجام صحیح فشردن قفسه سینه و بکار گیری وسایل مورد استفاده در مدیریت راه هوایی از قبیل راه هوایی دهانی و نازال، اینتوباسیون اوروتراکیال و LMA را آموزش دیده و تمرین نمودند. همچنین با استفاده از دستگاه الکترو شوک و AED مراحل انجام احیای پایه تمرین شد. این دوره مجددا در تاریخ 4/10/98 اجرا خواهد شد.