جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله ها

هدف از انتشار اين فصلنامه ارتقاي سطح دانش علمي متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقمندان و به منظور تبادل تجربه‌ها و دست آوردهاي تازه علمي مي باشد. نشريه طب جانباز يك نشريه‌ي دو زبانه است كه هم به زبان فارسي و هم به زبان انگليسي منتشر خواهدشد با ذكر اين نكته كه مقالات فارسي با چكيده‌ي انگليسي انتشار مي‌يابند.

امتياز اين مجله متعلق به پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان مي‌باشد

براساس مصوبات شوراي سردبيري، مقالات با شرايط زير پذيرفته خواهند شد:

- انواع مقالات قابل قبول عبارتند از: پژوهشي(Original article) مرور سامانه‌اي ( Systematic Review)، فراتحليلي (Meta analysis)، گزارش موارد(Case Series, Case report). اين مقالات حداقل توسط يك داور خارج از گروه هيئت تحريريه و يك داور از اعضاي هيئت تحريريه مرور و ارزيابي مي‌شوند. هيچ توصيه‌ يا سفارشي براي انتشار مقالات پذيرفته نخواهدشد مگر اين كه تمام مراحل داوري را طي نموده و مقاله داراي مؤلفه‌هاي لازم از ديدگاه داوران و سردبيري نشريه باشد.

- تکميل فرم درخواست چاپ و ارسال فايل Word با مشخصات زير به آدرس پست الکترونيک نشريه و يا ارسال ديسکت يا CD حاوي اطلاعات مقاله به آدرس پستي نشريه. (فونت b nazanin با اندازه‌ي 12 براي نوشتار فارسي و Times New Roman، با اندازه‌ي10 براي نوشتار انگليسي، فاصله خطوط 1 سانتيمتر و حاشيه صفحات از طرفين 2 سانتيمتر، استفاده از برنامه MS Word نسخه2007 يا 2003.

- مقاله‌ي ارائه شده، نبايد قبلا" در نشريات ديگر (اعم از فارسي يا انگليسي زبان، ايندكس شده يا ايندكس نشده) به چاپ رسيده يا ارائه شده‌باشد. ارسال همزمان مقاله به ساير مجلات و يا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصميم نهايي به ديگر مجلات، موجب استرداد مقاله مي‌گردد.

- مقاله گزارش موردي بايد مشتمل بر « عنوان چکيده فارسي (همراه با 3تا 5 کليد واژه فارسي) مقدمه (شامل اهميت مورد)، معرفي بيمار (موضوع)، يافته ها، بحث، چکيده انگليسي ( همراه با 3تا 5 کليد واژه انگليسي) و فهرست منابع به زبان انگليسي» باشد.

- مقاله مروري (Systematic Review , Meta-analysis) فقط از پژوهشگران مجرب و محيط به موضوع مقاله، که داراي تأليفاتي در آن زمينه هستند، پذيرفته مي شود.(مستندات لازم؛ شامل آدرس و محل انتشار مقالات پژوهشي در مجلات معتبر و انديكس شده و نيز تأليفات منتشر شده‌ي پژوهشگر بايد همراه مقاله ارائه گردد.)