جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

1- گزارش درمان يك موردزخم فشاري مقاوم به درمانهاي متداول درجانبازنخاعي بوسيله ليزركم توان-مجله طب جانباز سال اول.شماره1.پائيز 1387
2- مشكلات عضلاني،مفصلي،اسكلتي اندامهاي فوقاني وستون فقرات گردني درجانبازان نخاعي كوادري پلژيك . مجله طب جانباز . سال اول.شماره1.پائيز 1387
3- نقش ليزر كم توان درمقايسه با درمان هاي متداول در سندرم تونل مچ دستي جانبازان با ضايعات نخاعي پاراپلژيك.مجله طب جنوب .دانشگاه علوم پزشكي بوشهر.دوره يازدهم ،شماره 1،شهريور 87
4- Low Level Laser Therapy in the Treatment of Pressure Ulcers in Spinal Cord Handicapped Veterans Living in Tehran, Iranian Journal of Medical Science(JIMS) , vol33, No.1, March2008
5- Prevalence of Neurogenic Pain among patients with Spinal Cord Injuries Book of the 4th world congress of physical and Rehabilitation medicine /Seoul, 2007
6- Low Level Laser Therapy in the Treatment of Pressure Ulcers in Spinal Cord Injured Veterans Book of the 4th world congress of physical and Rehabilitation medicine /Seoul, 2007
7- بررسی میزان شیوع پوکی استخوان در جانبازان ضایعه نخاعی چاپ شده در مجله دانشور –دانشکده شاهد. سال چهاردهم. دیماه 85.
8- Spinal Cord Injury-Induced Osteoporosis in Veterans Journal of Spinal Disorders & Techniques. 19(2):114-117, April 2006. USA
9- اثر لیزر کم توان در درمان زخمهای فشاری جانبازان نخاعی چاپ شده در مجله فیض - دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان. بهار 85
10- استئوپروز منطقه ای در جانبازان مبتلا به آسیب طناب نخاعی استان اصفهان.چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی اصفهان شماره 79 زمستان 84 .
11- دردهای نروژنیک در بيماران دچار ضايعه نخاعی در شهر تهران در سال 84 چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات نهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران 11-9/12/85
12- توانبخشی در ضایعات اعصاب محیطی از طریق تجویز اسپلینت مناسب و تمرینات درمانی چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات اولین کنگره توانبخشی و الکترودیاگنوزیس درآسیب اعصاب محیطی 18-19 آبان 85
13- مقایسه لیزر کم توان و درمان حمایتی در سندرم تونل مچ دستی جانبازان نخاعی پاراپلژیک چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات هشمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی ایران) 4-3/9/84
14-تعریف واژه های کاربردی Impairment ( نقص)، Disability (ناتوانی ) ، Handicap (معلولیت) و رویکرد جدید. چاپ شده در نشریه انجمن مهندسی و توانبخشی ایران – بهار 84
15- اثر ژل پیروکسیکام بهمراه التراسوند بر استئو آرتریت زانوچاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات ششمين کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران 11-82/8/9
16- اثر ژل پیروکسیکام بهمراه التراسوند بر استئو آرتریت زانو چاپ شده در مجله اسرار .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی سبزوار .سال نهم شماره 3/پائیز 81.