جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

orthotics in neurolrgicalارتزها درتوانبخشي عصبي

 مولف : نرگس دانش افروز

  شابک: 978-964-9930-64-0

چاپ: اول بهار 1389 

ناشر: پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

معلوليت و ناتواني از بدترين رويدادهايي است كه ممكن است فرد در ابتدا و يا در خلال زندگي با آن مواجه گردد. ادامه زندگي در چنين شرايطي وابسته به مراقبت‌هايي است كه مي‌تواند باقيمانده توانايي‌هاي فرد را در راستاي تعالي وي جهت دهي نمايد. توانبخشي، علم مراقبت و نگهداري افراد دچار معلوليت‌هايي است كه در سال‌هاي گذشته به عنوان نقطه پايان زندگي تلقي مي‌گرديد. امروزه بيش از هر زمان ديگر، خدمات توانبخشي وابسته به آگاهي و بكارگيري جديدترين يافته‌ها و علوم موجود جهت هدايت تصميمات كلينيكي مي‌باشد. استفاده از اين يافته‌ها بدين معني است كه درمانگران مي‌بايست منابع اين علوم را كاملاً بشناسند، در خلال تصميم‌گيري تشريك مساعي داشته باشند، و ارزش و جايگاه اين يافته‌ها را در اتخاذ بهترين مداخله‌هاي درماني براي بيمار درك نمايند. پيچيدگي فرايند توانبخشي و دامنه رو به رشد تكنولوژي به ويژه در ارتباط با محصولات ارتزي، چالش‌هايي را بر سر راه درمانگران و پزشكان مرتبط قرار داده است. براي برآوردن نيازهاي بيماران و خانواده آنها به بهترين شكل ممكن، تخصص و دانش اعضاي گروه توانبخشي دو عنصر ضروري به نظر مي‌رسند. اميد دارم اين كتاب بتواند راهنمايي براي اين گروه بوده و پيچيدگي‌هاي موجود را با ارائه بخشي از اين دانش و تخصص تا حدي ساده نمايد.

مطالب اين كتاب در هفت بخش قابل مطالعه مي‌باشد. در بخش اول به يك توصيف كلي از ارتز و جايگاه و نقش آن در توانبخشي بيماران پرداخته شده است. در بخش دوم، بيماري‌ها و ضايعات عصبي مركزي و محيطي كه به نحوي وسايل ارتزي يكي از راه‌هاي درماني در آنها به شمار مي‌آيد، به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم، اسلوب راه رفتن طبيعي مطرح شده و انواع بيمارگونه آن در اختلالات عصبي مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش چهارم، پنجم و ششم به ترتيب ارتزهاي اندام تحتاني، اندام فوقاني و ستون فقرات كه نقش بسزايي در توانبخشي بيماران دچار اختلالات اعصاب مركزي و محيطي دارند، معرفي شده و به اختصار مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين سه بخش اخير، طبقه بندي ارتزها با توجه به تنوع زياد آنها، حتي‌الامكان بر اساس تقسيم بندي سازمان استاندارد جهاني صورت گرفته است. بخش هفتم نيز به ارائه اصول طراحي،‌ كاربرد و مخاطرات احتمالي ارتز اختصاص يافته است. در پايان همين بخش جدولي ترسيم شده كه ارتزهاي رايج در بيماري‌هاي دستگاه عصبي مركزي و محيطي و مختصري از اهداف بكارگيري آنها را ارائه داده است

دریافت کتابارتزها درتوانبخشي عصبي