جستجو

 
سه شنبه
خرداد
1403
08
 

Application of PET Simulator

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

گروه پژوهشي تجهيزات پزشكي

علي اكبر غفاري – كارشناس گروه تجهيزات پزشكي

پاييز 1382

چكيده

كاربرد PET در حيطة پزشكي تشيخصي در زمينه هاي Oncalogy, Cardiology , Neurology و تحقيقات داروئي انكار ناپذير است. تشخيص زود هنگام PET در حيطه هاي پزشكي عنوان شده، با روشي كاملاً غير تهاجمي، ارزان و مطمئن باعث پيشرفت روش هاي تشخيصي و درماني در اين حيطه ها شده است. ارائه تصاوير functional با كيفيت عالي و تهيه راديوداروئي كه عناصر راديواكتيو آن از عناصر اصلي بدن مي باشد، باعث شده است كه اين سيستم تشخيصي  ، بيش از ساير سيستم ها و روش ها مورد توجه قرار گيرد.

در حال حاضر اين سيستم از چند زاوية مورد بررسي و تحقيق محققان قرار دارد، كه مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:

-         پزشكي

-         تكنولوژي

-         اقتصادي

-     معرفي PET‌به عنوان جايگزين در روش هاي تشخيصي تهاجمي (بادقت بالاتر و يا برابر) ، معرفي روشهاي تشخيصي نوين در حيطة پزشكي هسته اي ، رديابي داروها ،‌بررسي فاكتورهاي دقت سيستم و ... و حيطة تحقيقات پزشكي قرار مي گيرد . كه هم اكنون مقاله هاي زيادي را در مجلات معتبر تشخيصي،‌ پزشكي هسته اي بخود اختصاص داده است .

-     تهية تصاويري با كيفيت عالي (قدرت تفكيك بالا،‌كنتراست خوب، كم بودن نويز و...) كه وابسته به عوامل سخت افزاري و نرم افزاري متعددي در سيستم مي باشد، كاهش زمان اسكن و تهية راديو داروهاي مناسب و استاندارد، فاكتورهائي مي باشند كه در حيطة تكنولوژي سيستم قرار مي گيرند.

-     بررسي سيستم و مقايسة آن با ديگر روشها و سيستمهاي تشخيصي از ديد صرفه جوئي اقتصادي در جامعة پزشكي يك كشور، در حيطة بررسي هاي اقتصادي اين سيستم قرار دارد. كه مقاله هاي زيادي را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.

آنچه از مطالعة مقالات علمي بر مي آيد، وابستگي اين  سه زاوية ديد به يكديگر مي باشد، بطوريكه تغييرات در يكي ، باعث تغييرات در ديگري خواهد شد، بطور كلي مي توان سه زاوية ديد مذكور را وابسته به چند پارامتر كلي دانست ،‌كه شناسائي اين پارامترها و نوع ارتباط آنها با يكديگر مقوله اي مي باشد كه در حيطة شبيه سازي كاملاً قابل بررسي و تحقيق مي باشد. معرفي اين پارامترها و نحوة ارتباط آنها با يكديگر و پيش بيني يك شبيه ساز ايده ال و معرفي شبيه سازهاي ديگر مطالبي خواهند بود كه در مقاله ارائه خواهد شد.

واژه هاي كليدي:  Positron Emission Tomagraphy (PET), Simulator