جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

هدف كلي : هدف اساسي اين طرح سنجش ميزان رضايت جانبازان درصد گرفته شده ساكن شهر تهران از خدمات بهداشتي ، درماني و توانبخشي ارائه شده توسط بخش معاونت بهداشت و درمان سازمان جانبازان و چگونگي ارتباط آن،  با ويژه گي هاي اقتصادي اجتماعي، درصد جانبازي ومسائل و مشكلات آنها وسنجش رضايت شغل پرسنل شاغل دراين بخش مي باشد.

اهداف ويژه:

جانبازان تا چه حد از خدمات بيمه تكميلي ، دارو و تجهيزات ،‌مراكزدرماني و توانبخشي وابسته به كميسيون پزشكي رضايت دارند.

ميزان رضايت جانبازان از خدمات فوق تا چه حد با ويژهگي هاي اقتصادي و اجتماعي و مسائل و مشكلات آنها درزندگي ارتباط دارد.

ميزان آگاهي جانبازان ازدستورالعملهاي مربوط به خدمات فوق تا چه حد است

تا چه حد جانبازان مي توانند از خدمات فوق به راحتي استفاده نمايند.

جانبازان جهت استفاده از خدمات و  امكانات فوق با چه مشكلاتي مواجه ميشوند.

جانبازان تا چه حد از مشكلات پرسنل مراجع مرتبط با خدمات فوق رضايت دارند.

اهداف كاربردي:

تقويت ميزان شناخت مسئولين و دست اندركاران بخش معاونت بهداشت و درمان سازمان جانبازان در زمينه مسائل و مشكلات ، نيازها و نگرش جانبازان نسبت به خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي ارائه شده

فراهم نمودن زمينه جهت برنامه ريزي و سياستگزاري بهتر جهت رفع تنگناههاي موجود

ايجاد زمينه هاي مساعد جهت افزايش ميزان رضايت جانبازان از خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي و ارتقاء كيفيت زندگي آنها