جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

هدف كلي: بررسي ،‌گردآوري و تدوين متون علمي در حيطه بيماريهاي كليه ومجاري ادرار، جهت يكسان و بهينه نمودن اقدامات تشخيصي، درماني،‌پيشگيرانه و آموزشي موجود

اهداف ويژه:

1-تيهه وتدوين مكتوبات معين درحيطه تشخيص و درمان و كنترل بيماري هاي كليه و مجاري ادرار جهت استفاده پزشكان عمومي و متخصص شاغل در مراكزدرماني جانبازان

2- تهيه و تدوين مكتوبات معين جهت استفاده كادر درماني مراكز بهداشت، درمان جانبازان، در حيطه بيماريهاي كليه و مجاري ادرار

3-تهيه و تدوين جزوات آموزشي جهت استفاده جانبازان مبتلا به بيماري هاي كليه و مجاري ادرار و خانواده آنها

اهداف كاربردي:

-ارتقاء فعاليتهاي درماني موجود درراستاي استفاده از يافته هاي جديد علمي

-يكسان نمودن فعاليت هاي  درماني دربرخوردبا مشكلات باليني مشابه

-كاستن ازخطاهاي  درماني ناشي از Mal practice

-كاستن از خطاهاي بيمار (patienteror) در فرآيند  درمان بيماري به منظور كاهش عوارض و morbidity

-افزايش آگاهي خانواده جانبازان در زمينه ارائه كمك فعال وموثر به جانبازان