جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

هدف كلي:  تعيين ميزان شيوع پوكي استخوان براساس مدارك موجود ازجانبازان ضايعه نخاعي استان اصفهان درسال1380

اهداف ويژه:

-تعيين ريسك شكستگي استخوانهاي مهره‌هاي كمر واستخوان ران

-تعيين رابطه بين دانسيته استخوان وريسك شكستگي ستون مهره ها واستخوان ران

-تعيين ميزان افزايش ريسك شكستگي به ازاي كاهش هر 1/0 گرم از BMD

-تعيين ميزان افزايش ريسك شكستگي به ازاي كاهش هر 1/0 واحد (T- value)

-تعيين رابطه بين دانسيته استخوان ومدت زمان پس مجروحيت

-تعيين رابطه بين سن وميزان دانسيته استخوان

-تعيين رابطه بين ميزان اسپاسم ودانسيته استخواني

-تعيين رابطه بين قد باميزان پوكي استخوان

-تعيين رابطه بين وزن با ميزان پوكي استخوان

-تعيين رابطه بين سطح ضايعه با ميزان پوكي استخوان

-تعيين رابطه بين وضعيت تأهل با ميزان پوكي استخوان

-تعيين رابطه بين شغل با ميزان پوكي استخوان

-تعيين رابطه بين سطح تحصيلات با ميزان پوكي استخوان

اهداف كاربردي:

انعكاس نتايج طرح به متوليان امور جانبازان و همچنين دست اندركاران امور توانبخشي كشور جهت ارائه خدمات پيشگيري كننده

فراهم سازي بستر مناسب جهت سياست گذاري درامر توانبخشي جانبازان و معلولين نخاعي و اتخاذ پروتكلهاي درماني براي اين قشر از افراد

كمك به بهبود كيفيت زندگي جانبازان و معلولين نخاعي

پيش بيني ميزان شيوع استخوان پوكي استخوان درجانبازان نخاعي كشور و ارائه آمار و اطلاعات در اين زمينه به مراكز سياست گذار در امرتوانبخشي