جستجو

 
جمعه
آذر
1402
10
 

هدف كلي : تهيه راهنماي عملي بمنظور شناسايي، ارزيابي و درمان اضافه وزن و چاقي دربالغين و نوع رژيم درماني در افراد‌نخاعي

اهداف ويژه :

-تعيين راهكارهاي  ارزيابي اضافه وزن و چاقي در بالغين

-تعيين راهكارهاي عملي كاهش و جلوگيري از افزايش وزن

-مشخص كردن روش استاندارد درمان اضافه وزن و چاقي درافراد بزرگسال

-تعيين نوع رژيم درماني براي افراد نخاعي

اهداف كابردي:

1-ارائه راهنماي عملي جهت كاهش وزن و چاقي

2-انعكاس نتايج علمي و عملي به پزشكان ،  كارشناسان امرتغذيه وگروه هدف جهت بهره گيري درامركاهش وزن

3-جلوگيري ازبروز عوارض ثانويه ناشي ازافزايش وزن و چاقي و توجه ويژه به ريسك فاكتورهاي تهديد كننده زندگي همراه چاقي بمنظور كاهش مورتاليتي و موربيديتي

4-افزايش كيفيت زندگي در افرادچاق

5-آشنايي معلولين نخاعي با رژيمهاي غذايي وافزايش عملكرد جسمي و رواني آنان بعد از استفاده از رژيمهاي توصيه شده برمبناي اصول علمي