جستجو

 
چهارشنبه
ارديبهشت
1403
05
 

هدف كلي : تعيين علل مرگ درجانبازان جنگ تحميلي

اهداف ويژه:

- تعيين فراواني علل مرگ درجانبازان جنگ تحميلي به تفكيك علل جانبازي از سال63 تا 83

- تعيين متوسط سن مرگ در جانبازان جنگ تحميلي به تفكيك علل جانبازي

- تعيين طول مدت زمان بقا (Survival) بعد ازمواجهه با عوامل شيميايي در جانبازان

- تعيين فراواني سرطانها در جانبازان شيميايي متوفي يا شهيد

- تعيين فراواني مرگ بر حسب عوارض ديررس ريوي ، چشمي و پوستي در جانبازان شيميايي

اهداف كاربردي:

- تعيين دورنماي وضعيت مرگ درجانبازان شيميايي در20 سال گذشته

- تعيين علل شايع مرگ به تفكيك علل جانبازي از سال 63 تا 83

- تعيين علل قابل پيشگيري مرگ درجانبازان به تفكيك علل جانبازي

- تعيين پروتكل هاي درماني بكار برده شده در اين جانبازان برحسب تشخيص اوليه بيماري

- ارائه دور نماي مرگ و مير و حيات در 20 سال آينده در جانبازان شيميايي

- طراحي سيستم ساماندهي گردش اطلاعات جانبازان متوفي و شهيد

- ايجادبانك اطلاعات جانبازان متوفي و شهيد