جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

هدف كلي :

-تعيين ميزان همبستگي بين شدت عوارض حاد درزمان مواجهه (سال 1366) و شدت عوارض مزمن در يك دوره 18ساله(درسالهاي 1380و 1384)

-مدلسازي چندسطحي (دو سطحي) جهت تعيين فاكتورهاي موثر درشدت عارضه در دوره 18 ساله 1366 تا 1384

اهداف ويژه :

-تعيين ارتباط روند بيماري با جنس

-تعيين ارتباط روند بيماري با سن در زمان مواجهه

-تعيين ارتباط روند بيماري با ميزان تحصيلات

-تعيين ارتباط روند بيماري با ميزان درآمد

-تعيين ارتباط روند بيماري با مصرف سيگار

-تعيين ارتباط روند بيماري با شغل

اهداف كاربردي:

ارائه نتايج و پيشنهادات به بنياد جانبازان به منظور مديريت بهينه درماني مصدومين شيميايي