جستجو

 
پنج شنبه
مهر
1402
06
 

هدف كلي: يافتن راهبرد درماني مناسب در بيماران مبتلا به فيبروز ريه و مصدوم شده گاز خردل

اهداف جزئي:

1-اندازه گيري وضعيت بيان ژنTGF- BI درافراد بيمار مبتلا به فيبروز ريه و مصدوم شده با گاز خردل  و مقايسه آن با نمونه نرمال

2-بررسي ميزان بيان ژنهاي ياد شده با توجه به وسعت ضايعات پاتولوژيك و كلينيكي

اهداف كاربردي:

با توجه به تغييرات ياد شده در بيان ژنهاي چنانچه اين تغييرات اثبات شود راهبرد درماني استفاده ازانترفرون r در اين بيماران توجيه مي شود.