جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

هدف كلي :

بررسي مقايسه اي اثرات درماني تركيب موضعي unna's boot در مقايسه با بتا متازون موضعي

اهداف جزئي:

1- مقايسه تغيير ميزن خارش قبل و بعد از دوزدرمان درسه گروه درماني مورد مطالعه

2-قايسه تغيير پاتولوژيكقبل و بعد از دوره درمان در سه گروه موردمطالعه

3-مقايسه تغيير پارامترهاي باليني  (التهاب، اريتم  و ...)  قبل و بعد از دوره درمان در سه گروه مورد مطالعه

4-مقايسه ميزان پذيرش درمان (Compliance) در سه گروه درماني مورد مطالعه

5-مقايسه ميزان شدت عوارض جانبي در سه گروه مورد مطالعه

6-مقايسه ميزان هزينه و اثر بخشي درسه گروه مورد مطالعه

اهداف كاربردي:

1-دستيابي به درماني كه بتواند جايگزين مصرف كورتيكو استروئيدهاي موضعي شود.

2-دستيابي به درماني كه علاوه بر طرف كردن خارش، التيام بخش زخم و التهاب ايجاد شده در اثر خارش باشد.