جستجو

 
جمعه
آذر
1402
10
 

هدف كلي : هدف از اين طرح رسيدن به يك الگوي درماني مكمل ماسب جهت بهبود بيماران مبتلا به سرطان مي باشد.

اهداف جزئي:

1-تعيين ميزان تغيير جمعيت سلولهاي سالم در محيط كشت با محدوديت مواد مغذي و كاهش كالري مصرفي دربازه هاي  زماني معين

2-تعيين ميزان تغيير جمعيت سلولهاي زنده سرطاني در محيط كشت با محدوديت مواد مغذي و كاهش كالري مصرفي در بازه هاي زماني معين

3- تعيين ميزان متابوليتهاي درون سلولي (سلولهاي سالم) ومقايسه آن با تغيير وضعيت سوبستراهاي  محيطي

4- تعيين‌ميزان‌تغيير متابوليتهاي مترشحه به محيط كشت(ازطرف سلولهاي ‌نئوپلاستيك) ومقايسه آن باتغييرات سوبستراهاي متابوليك محيطي

5- تعيين ميزان تغيير متابوليتهاي درون سلولي (سلولهاي نئوپلاستيك)  و مقايسه آن با تغييرات سوبستراهاي متابوليك محيطي

6-  قايسه تغييرات متابوليتهاي درون سلولي سلولهاي سالم و سرطاني بايكديگر بر اثراعمال روش

اهداف كاربردي :

1- رسيدن به يك پروتكل كشت مناسب در برخورد با انواع سلولهاي سرطاني بدون لطمه ديدن سلولهاي سالم بدن

2-بررسي رفتار سلول هاي سرطاني و سالم در موقع تغيير بسترمتابوليسمي سلول

3-بررسي ميزان تغييرات آنزيمي در سلولهاي سرطاني در زمان برقراري رژيمهاي آمينوتيك و كتوژنيك

4-تعيين نمودارهاي مقدار / زمان  مواد غذايي در كشت سويه هاي نئوپلاستيك مختلف جهت تعيين پروتكل اجرايي در In vitro

5- برآورد و نتيجه گيري از آزمايشات كشت سلول

6- دست يابي به يك برنامه درماني مناسب فيزيولوژيك در Invivo بر مبناي پياده سازي پروسه كشت در هماهنگي با الگوهاي هورموني و متابوليكي در بدن موش

7- طراحي برنامه نهايي درمان بر روي نمونه هاي انساني مبتلا به سرطان