جستجو

 
شنبه
تیر
1403
02
 

هدف كلي : تعيين اثرات آموزش خانواده بر دانش و نگرش و عملكردهاي خانوادگي شغلي و اجتماعي خانواده جانبازان

اهداف ويژه:

- تعيين اثر آموزش خانواده نسبت به ويژگيهاي جانباز مبتلا به PTSD اعتياد بهداشت خانواده افسردگي

- تعيين اثر آموزش خانواده نسبت به خدمات مددكاري

- تعيين اثر آموزش خانواده نسبت به درمان و سير بيماري

- تعيين نگرش خانواده نسبت به عملكرد جانباز

- تعيين تنيدگي و تنش هاي موجود در فرد جانباز و خانواده قبل از آموزش و بعد از آموزش

- تعيين سطح روابط عاطفي و حمايتي خانواده قبل از آموزش و بعد از آموزش

- تعيين ميزان دفعات مراجعه جانباز به بيمارستان قبل وبعد از آموزش

- تعيين ميزان هزينه هاي درماني در بيمارستان قبل از آموزش و بعد از آموزش

اهداف كاربردي:

- كاهش موقعيت هاي استرس زا كه منجر به عود علائم بيماري مي گردد.

- تعيين ميزان برقراري مشاركت بين خانواده و سيستم بنياد جانبازان

- پذيرش مشكلات و يا معلوليت رواني براي يك عضو خانواده

- پذيرش شرايط متفاوت جانباز در مقايسه با شرايط قبلي او و افراد سالم

- برقراري ارتباط عاطفي درون خانواده

- ايجاد همدلي و مشاركت  بين اعضاي خانواده

- كمك به جانباز براي كسب استقلال و رفتار مناسب در حيطه مالي و اقتصادي و اجتماعي

- كاهش مراجعه خانواده و جانباز به مراكزبنياد