جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

هدف كلي: بررسي انواع پروتزهاي چشمي مورد استفاده در جانبازان  تخليه چشم با هدف تعيين مشخصات يك پروتز چشم مناسب براي جانبازان

اهداف ويژه:

1-معرفي انواع پروتزهاي چشمي موجود

2-معرفي و مقايسه انواع پروتزهاي چشمي از لحاظ نوع مواد بكار رفته

3-معرفي ومقايسه انواع پروتزهاي چشمي ازلحاظ شكل و طراحي

4-معرفي و مقايسه انواع پروتزهاي چشمي از لحاظ برخورداري ازامكان حركت با عضلات چشم

5-معرفي و مقايسه پروتزهاي چشمي از لحاظ زيست سازگاري

6-معرفي و مقايسه انواع پروتزهاي چشمي از لحاظ دوام و عمر پروتز

7-  ارائه مشخصات يك پروتز چشم مناسب

8- بررسي و مقايسه نحوه ارائه خدمات پروتز چشم در ايران با دو كشور پيشرفته (از مرحله تخليه تا واگذاري پروتز)

9- ارائه استانداردهاي شاخص پروتزهاي چشمي

10- تعيين مزايا و معايب و بهره گيري از پروتزهاي چشم

11-تعيين مباني تخصيص و فاكتورهاي لازم جهت تجويز

12-  تعيين موارد عدم تجويز

اهداف كاربردي: بهره گيري از نتايج تحقيق جهت بهبود ارائه خدمات پروتز چشم به جانبازان و تدوين پروتكل ارائه خدمات پروتز چشم به جانبازان تخليه چشمي