جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1402
15
 

هدف كلي : تعيين ارتزهاي مورد استفاده پس از تروما به سيستم اعصاب محيطي و مركزي

اهداف ويژه :

-   شناسايي انواع ارتزهاي مذكور ازحيث ساختار ، عملكرد و طرح

-   تعيين انديكاسيون،‌كنتراانديكاسيون و  عوارض كاربرد ارتزهاي مذكور

-   تعيين سيستم ارائه خدمات ارتزهاي مذكور در دو كشور توسعه يافته

-   تعيين آخرين تحقيقات جاري در خصوص ارتزهاي مذكور

-   معرفي تكنولوژي هاي نوين در ساخت ارتزهاي مذكور

اهداف كاربردي: بهره گيري از نتايح تحقيق پروتكل ارائه خدمات مذكور به جانبازان دچار تروما به سيستم اعصاب مركزي و محيطي