جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

هدف كلي: بررسي اثر سمي ارگانوفسفره مالاتيون ونيز اثر دوتي پراليدوكسايم، ابيدوكسايم و آتروپين بر عضلات صاف و مخط ايزوله

اهداف جزيي:

1-  بررسي پاسخ عضلات صاف و مخطط به ارگانوفسفره مالاتيون

2-  بررسي تغييرات ايجاد شده توسط پراليدوكسايم وابيدوكسايم در پاسخ عضلات به اين ارگانوفسفره ها

3-  بررسي اثرات آنتي كولينرژيك آتروپين پس از تجويز مالاتيون ومقايسه نتايج آن با اكاسيم ها

اهداف كاربردي:

-   يافتن راهي براي اندازه گيري اثر سموم و تعيين ميزان برگشت اين اثرات توسط اكسايمها

-   تعيين سمت سموم (toxicity)

-   بررسي قابليت ها آنتي دوتهاي مختلف ارگانوفسفره ها

-   مقايسه آنتي دوتهاي متعدد و انتخاب انواع موثر