جستجو

 
سه شنبه
بهمن
1401
11
 

هدف كلي : بررسي اثر مسموميت حاد و مزمن سرب بر سيستم قلب و  عروق و مكانيزمهاي احتمالي فشار خون در موش صحرايي

اهداف جزيي:

1-  تأثير سرب بر فشار خون (وابستگي به دوز)

2-  اثر سرب بر عملكرد عروق درحضور و عدم حضور اندوتليال بصورت حاد و مزمن

3-  اثر سرب بر فعاليت قلب (انقباض ضربان- پرفوزيون بافتي)

4-  تأثير سرب بر اندوتليال عروقي

5-  تأثير مسموميت حادو مزمن سرب بر ميزان فعاليت آنزيم فعال كننده آنژيوتانسيون (ACE) در قلب، آئورت و عروق مزانتر

اهداف كاربردي: مقدار سرب محاسبه شده در اين آزمايشات كداميك از  تغييرات قلب  و عروق را با افزايش فشار خون سبب مي شود تا با مكانيزمهاي كنترلي و درماني بتوان تا حدودي جلوگيري از ايجاد مسموميت با سرم را گرفت