جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

هدف كلي :

1-                                                                 ايجاد مدل فيبروز ريه در رت توسط سولفور موستارد

2-                                                                اثر سايتوكاين ها TGF-B ، اينترفرون گاما و IL-9 در جلوگيري ازتشيكل و پيشرفت فيبروز

اهداف جزيي:

1-  بررسي امكان ايجاد فيبروز ريه در رت توسط سولفور موستارد

2-  بررسي اثر TGF-B در جلوگيري يا پيشرفت از فيبروز ريه

3-  بررسي اثر گاما اينترفرون r-IFN در جلوگيري يا پيشرفت از فيبروز ريه

4-  بررسي اثر IL-9 (اينتر لوكين 9 )در جلوگيري ‌يا پيشرفت از فيبروز ريه

5-بررسي سطح سايتوكاين هاي فوق

اهداف كاربردي:

تدوين پروتكل درماني مناسب براي جانبازان شيميايي ريوي