جستجو

 
شنبه
فروردين
1402
12
 

هدف كلي : ارزيابي پيامد پيوند قرنيه متعاقب پيوند الوگرافت بافت ليمبوس درمصدومين شيميايي ناشي از گاز خردل درمراكز آموزشي درماني شهيد لبافي نژاد و بقيه الله الاعظم (عج)طي سالهاي 82-80

اهداف جزيي:

1-                                                                                                                                                                                                                                                                               ارزيابي ميزان و زمان بازسازي بافت اپيتليوم سطح قرينه بعد از پيوند الوگرافت ليمبوس در دو روش فوق الذكر

2-                                                                                                                                                                                                                                                                               ارزيابي ميزان پسرفت عروق خوني در سطح قرنيه نسبت به قبل از پيوند الوگرافت ليمبوس در دو روش فوق الذكر

3-                                                                                                                                                                                                                                                                               ارزيابي دراز مدت ميزان احساس راحتي در چشم توسط بيماربعد از پيوند الوگرافت ليمبوس در دو روش فوق الذكر

4-                                                                                                                                                                                                                                                                               ارزيابي ميزان بهبودي حدت بينائي پس از پيوند

5-                                                                                                                                                                                                                                                                               ازيابي ميزان افزايش اشك پس از پيوند

6-                                                                                                                                                                                                                                                                               ارزيابي وضعيت لايه اشكي پس از پيوند

اهداف كاربردي: ارزيابي ميزان كارآئي يك روش درماني جديد بوسيله جراحي در چشم مصدومين ناشي از گاز خردل وارائه آن بعنوان روش درماني مطمئن و جايگزين متدهاي نگهدارنده قبلي