جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1403
07
 

·  بررسي ثبات شخصيتي در فرزندان 18-15 سالة جانبازان

·  بررسي ميزان رضايت جانبازان قطع نخاع گردني از تجهيزات مصرفي و خدمات ارائه شده از سوي سازمان امور جانبازان

·  بررسي ميزان رضايت جانبازان قطع نخاعي گردني از تجهيزات توانبخشي ارائه شده از سوي سازمان امور جانبازان در سال 1382

·  بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت‌هاي بهداشت رواني به كاركنان اداره كل جانبازان جنوب غرب تهران بر ميزان رضايتمندي جانبازان مراجعه كننده به اين اداره (در حال داوري)

·  بررسي فراواني آسيب هاي ورزشي در ورزشكاران جانباز و معلول شركت كننده در جشنواره ميلاد كوثر (درحال داوري)

·  بررسي سلامت رواني 18-15 ساله جانبازان (در نوبت چاپ در نشريه طب نظامي)

·  بررسي ميزان شيوع پوكي استخوان در جانبازان ضايعه نخاعي استان اصفهان در سال 1380 (در نوبت چاپ در نشريه دانشور)

·  استئوپروز منطقه اي در جانبازان مبتلا به آسيب طناب نخاعي استان اصفهان (در حال داوري)