جستجو

 
دوشنبه
خرداد
1403
07
 

در جهان امروز هيچ بشري مصون از معلوليت نيست و شكنندگي بيولوژيكي انسان مي تواند هر كسي را درهر زمان و مكان در معرض معلوليت قرار دهد. معلوليتها خواه مادرزادي باشند و خواه عارضي (ناشي ازتصادف،‌بلاياي طبيعي، جنگها، بيماريها ومشاغل) دگرگوني هاي آناتوميك و فيزيولوژيك در بدن افراد ايجاد مي كنند و در يك مقطع زماني وي را در زمره بيماران قرارمي دهند. معلول پس ازطي دوره حاد بيماري عليرغم داشتن محدوديتهاي جسمي، ‌بايستي براي ادامه يك زندگي طبيعي آماده شود.

در كشور اسلامي ما بهدليل پيشينه نيرومند اخلاق اسلامي در حمايت از معلولين و هم به دليل صدماتي كه جنگ تحميلي بر پيكره جامعه جوان كشور وارد نموده است،‌ ارائه خدمات تخصصي توانبخشي در صدر توجهات مسئولين قرار گرفته و با ايجاد و گسترش مراكز خدماتي ويژه، اين مهم تا حدود زيادي تحقق يافته است.

با محول شدن امر رسيدگي به عزيزان جانباز به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، تشكيل يك نهاد پژوهشي به منظور انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي براي جانبازان و معلولين ضروري شناخته شد. راه اندازي و تأسيس اين پژوهشكده نتيجه چنين الزامي در دادن پوشش علمي به خدمات جانبازان بود .

پس از تغيير و تحولاتی که در  ساختار بنياد مستضعفان و جانبازان رخ داد، پژوهشكده فني و پزشكي به عنوان يكي از زير مجموعه هاي سازمان  تلاش دارد با هدف پژوهش در امورمختلف جانبازان بخصوص مشكلات درماني ايشان، تا حد امكان مشكلات مبتلا به جانبازان را به حداقل رسانده و زمينه مناسبي جهت آموزش جانبازان و خانواده ايشان، پرسنل سازمان و ساير افراد جامعه كه به نحوي با اين عزيزان ارتباط دارند را فراهم آورد و در اين راه از توان بالقوة علمي و تخصصي كشور در دانشگاهها و مراكز علمي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي بهره خواهد برد.

اساسنامه پژوهشكده در شوراي گسترش آموزش عالي وزراتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به ترتيب در ارديبهشت ماه 69 و 74 تأييد و به تصويب وزراي محترم وقت رسيده است.


 تاريخچه تأسيس

مركز عالي پژوهشهاي تجهيزات پزشكي و مهندسي توانبخشي جانبازان در تاريخ  68/9/2 با شكل گيري اولين جلسه هيأت امناء با پيشنهاد دبيروقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به رياست  بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تشكيل و در مجموعه ورزشي انقلاب شروع به كار كرد. پژوهشكده در تاريخ 68/12/26 به محل فعلي  منتقل شد و با تهيه تجهيزات و امكانات و جذب نيروهاي تخصصي و پشتيباني، فعاليت هاي پايه خود را آغاز نمود و جهت به ثبت رساندن مركزاساسنامه اي تهيه و به شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ارسال و در تاريخ69/1/18 اساسنامه مركز عالي با امضاء وزير علوم و رئيس بنياد به تصويب رسيد.  در تاريخ69/12/2 با حضور معاون اول رئيس جمهوري و شخصيتهاي برجسته علمي مركز عالي رسماً افتتاح و گزارشي از سوي رئيس وقت مركز ارائه و نمايشگاهي نيز از فعاليتهاي انجام شده برپا گرديد. در سال 72 با تعيين رئيس مركز از سوي رياست هيأت امناء  اساسنامه و عنوان مركز به پژوهشكده مهندسي وعلوم پزشكي تغيير يافت. اساسنامه جديد با نام پژوهشكده جهت طي مراحلي به شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت ارسال و در تاريخ  74/9/1 به تصويب و امضاء وزير وقت رسيد پس از آن با تغييرساختار بنياد به دوبخش اقتصادي و جانبازان در سال 75 پژوهشكده كه تا آن هنگام جزو زير مجموعه حوزه رياست بنياد محسوب ميگرديد به بخش جانبازان منتقل گرديد . در تاريخ76/9/22  نام و آرم پژوهشكده تغيير يافت و فعاليت خود را با عنوان مركز عالي تحقيقات واطلاع رساني ادامه داد  از سال 1379 مركز عالي با حفظ شخصیت حقوقی مستقل تحت عنوان "پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان "در زير مجموعه معاونت بهداشت و درمان قرار گرفت واز سال 1383 با ادغام سازمان امور جانبازان در بنیادشهید پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان  به بنیاد شهید و امور ایثارگران پیوست .