اعضای شورای علمی پژوهشکده

نام حوزه تخصصی
پرفسور علی گرجی سرپرست پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
احمد دلبری طب سالمندی
آرزو اسحاق آبادی نماینده تام الاختیار سرپرست پژوهشکده
فرشید نوربخش ایمنی شناسی پزشکی
علی گودرزی مدیریت کسب و کار
علی خاجی اخلاق پزشکی
صفیه ابراهیمی بیوشیمی بالینی
بتول موسوی پزشکی اجتماعی سرپرست گروه پیشگیری
زهره گنج پرور دکتری جامعه شناسی
فریبرز رضایی طلب نورولوژیست
فرزانه وفائی باقری نوروساینس
مصطفی علامی ارتز و پروتز
جواد مومنی روانشناس
سیده مائده کمالی نورولوژیست